Menu

Dosen

Mambang,M.KomĀ  (NIK. 1166022009018)

Agus Byna, M.Kom (NIK. 1166062010031)

Subhan Panji Cipta, M.Kom (NIK.1166072017104)

M.Zulfadilah, M.Kom (NIK. 1166052017097)

Septian Eka Prastya, M.Kom (NIK. 1166012018113)